November 2017

Go to Month:
Nov 17
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Wednesday, November 1
Available
Thursday, November 2
Available
Friday, November 3
Mike Kidd 805-217-5125
Overnight Charter
Ventura, CA
Saturday, November 4
ISWAC
Overnight Charter
Ventura, CA
Sunday, November 5
Perri Kamei
Overnight Charter
Ventura, CA
Monday, November 6
Available
Tuesday, November 7
Available
Wednesday, November 8
Available
Thursday, November 9
Available
Friday, November 10
Available
Saturday, November 11
ESRRC
Overnight Charter
Ventura, CA
Sunday, November 12
Open Party
Overnight
Ventura, CA
Monday, November 13
Islanders
Overnight Charter
Ventura, CA
Tuesday, November 14
Available
Wednesday, November 15
Available
Thursday, November 16
Available
Friday, November 17
Andrew Kim
Overnight Charter
Ventura, CA
Saturday, November 18
Don Fromberg
Overnight Charter
Ventura, CA
Sunday, November 19
John Lyuh
Overnight Charter
Ventura, CA
Monday, November 20
Wil's Tackle
Overnight Charter
Ventura, CA
Tuesday, November 21
Available
Wednesday, November 22
Available
Thursday, November 23
Available
Friday, November 24
Available
Saturday, November 25
Mel Cohen
Overnight Charter
Ventura, CA
Sunday, November 26
Open Party
Overnight
Ventura, CA
Monday, November 27
Open Party
Overnight
Ventura, CA
Tuesday, November 28
Open Party
Overnight
Ventura, CA
Wednesday, November 29
Open Party
Overnight
Ventura, CA
Thursday, November 30
Open Party
Overnight
Ventura, CA